Veiledning for godkjenning av kontrollfunksjoner signal

Alle med kontrollfunksjon signal må delta på kurs i Regler for kontroll med skriftlig og praktisk eksamen hvert andre år 1

 

Halvparten av alle med funksjonen kontrollør signal eller sikkerhetskontrollør signal avlegger praktisk eksamen hvert år etter en inndeling oppsatt av Norsk jernbaneskole og instruktør for kontrollvirksomhet signal. Når praktisk og teoretisk eksamen skal gjennomføres fremgår av sertifikatregisteret.

 • Sporvekselkontrollører signal og sluttkontrollører signal samles i egne kurs.
 • Sluttkontrollører deltar på kurs i regler for kontroll for sluttkontrollører selv om de også innehar funksjonen sikkerhetskontrollør signal.

Alle som ønsker å inneha kontrollfunksjoner signal må delta på grunnkurs i Regler for kontroll. Dette arrangeres årlig etter behov. 

NB! Dette gjelder ikke de som skal delta på Modul 3A for sluttkontrollører. Kurset i regler for kontroll inngår i dette kurset.

 

Alle kurs for Sporvekselkontrollører signal arrangeres på Norsk jernbaneskole. Siden denne gruppen er svært få er det utfordrende å etablere lokale kurs. Det er derfor satt opp egne kurs for denne gruppen på Norsk jernbaneskole. Hvert andre år skal gruppen har kurs med praktisk eksamen. neste gang i 2019.

 

Alle Sluttkontrollører signal må delta på årlig kurs/samling i regler for kontroll. Annen hvert år blir kurset et kombinert forum og Regler for kontroll med teoretisk/praktisk eksamen. Årene det ikke er eksamen vil det bli avholdt større samlinger med en dags varighet

 

1                    For sluttkontrollører signal blir det gjort et uttrekk av kandidater som må avlegge praktisk eksamen. Denne vil kunne foregå utenom RFK-kursene.

 

 

Sertifiseringen er gyldig fortløpende gjeldende så lenge følgende overordnede forhold er innfridd:

 

 • Kontrolløren er tilknyttet rett foretak
 • FSE-kurs er gjennomført årlig innen forfallsdato
 • Førstehjelpskurs er gjennomført årlig innen forfallsdato
 • Gyldig godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt (unntak sluttkontrollør signal)
 • Gyldig helsegodkjenning
 • Bestått kurs i regler for kontroll signal
 • Gjennomført repetisjonskurs i anleggstypen inne forfallsdato
 • Personlig egnethet (vurderes fortløpende)

Den enkelte og personalansvarlig leder kan selv hente ut gjeldende sertifikat fra sertifikatregisteret. Nettsiden viser til enhver tid vedkommende sine gyldige sertifikater. Sertifikatet er dynamisk og endres fortløpende etter hvert som vedkommende får eller mister kompetanse som følge av ønskede endringer eller overskredne forfallsdatoer.

 

 

Førstegangs godkjenning

Første gang en person skal få godkjenning i kontrollfunksjoner signal må den enkelte ansatte fylle ut "Søknad om godkjenning til kontrollfunksjoner signal".
Dette gjøres ved at den ansatte går inn på en nettside for registrering av kompetanse.
Instruktør for kontrollvirksomhet signal går igjennom dette også på grunnkurs i regler for kontroll signal.  

 

Den ansatte

 

 1. Klikk på "registrer ny ansatt" fyll ut ALLE opplysninger og lag eget passord.
 2. Trykk på «registrer ansatt»
 3. Koststed er lik det koststedet den ansatte i Bane NOR er registrert i. Alle foretak er registrert i rullegardinlisten.
  (Dersom bedriften ikke gjenfinnes må instruktør for kontrollvirksomhet signal bli underrettet om dette snarest
 4. Neste side: Fyll inn alle Personalia og epostadresse.
 5. Velg "Lagre endringen/Neste side"
 6. Sett inn kryss for de anleggstypene og kontrollfunksjonen du mener å skal ha godkjenning for. MERK. alle anleggstyper du setter kryss for, må du ha gyldig eksamen for. Gyldig eksamen fremkommer ved at det står en kurskode, kursdato og utløpsdato på vedkommende anleggstype.
 7. Velg "Lagre endringer/Neste side"
 8. Logg ut

 

Før personalansvarlig leder har bekreftet/godkjent den ansattes registrering, kan den ansatte selv logge inn og gjøre endringer. MERK.. Gjennomførte kurs og utløpsdatoer for disse legges inn av Norsk jernbaneskole og er grunnlaget for sertifisering i anleggstypen.

 Ved første gangs søknad fyller den ansatte normalt ut dette skjemaet på Grunnkurs i Regler for kontroll

 

Når den ansatte ansees klar (Se også overordnede forhold) for sertifisering må personalansvarlig leder utøve følgende oppgave

 

Personalansvarlig leder

 

 1. Velg «Registrer ny personalansvarlig leder» dersom denne ikke er opprettet tidligere og fyll ut feltene.
  Dersom bedriften ikke gjenfinnes må instruktør for kontrollvirksomhet signal bli underrettet om dette snarest og man benytter «ikke valgt» som virksomhet. (Brukernavn og passord kan også tildeles av instruktør for kontrollvirksomhet signal kontrollvirksomhet.signal@banenor.no )
 2. Trykk på «Send forespørsel»
 3. Når personalansvarlig leder-profil er opprettet (epost mottatt) er det mulig å logge inn.
 4. Klikk på "Personalansvarlig leder", skriv inn initialer (STORE bokstaver), velg virksomhet fra nedtrekks meny eller skriv koststedsnummer, skriv inn passord og logg inn.
 5. Når leder er logget inn velger vedkommende den ansatte han/hun skal godkjenne eller vil se sertifikatet til.
 6. Leder skal kontrollere at alle opplysninger om den ansatte er korrekt samt at vedkommende anses skikket til denne oppgaven.
 7. Dersom alle opplysningene stemmer, og leder går god for at den ansatte er skikket til å utøve funksjonen den ansatte har søkt sertifisering for, trykker leder på knappen "Godkjenn søknaden".
  Varsling om denne bekreftelsen genereres automatisk hos instruktør for kontrollvirksomhet signal.
 8. Dersom leder mener at den ansatte av en eller annen grunn ikke lenger skal inneha de funksjoner vedkommende har sertifisering for skal leder trykke knappen "Opphev godkjenningen".
 9. Knappen «Sendt fil med utløpsdatoer» sender leder en excelliste med utløpsdatoer for alle registrerte i eget ansvarsområde til oppgitt epostadresse.
 10. Knappen «Send sertifiseringsbevis» sender alle sertifiseringsbevis (Kun gyldige sertifiseringer) for alle registrerte i eget ansvarsområde til oppgitt epostadresse. Merk! Det kan ta inntil 40 min før disse mottas.
 11. «Logg ut»

 

Dersom en av de overordnede forhold ikke lengre oppfylles skal personalansvarlig leder umiddelbart oppheve vedkommendes sertifiseringer eller informere instruktør for kontrollvirksomhet signal om dette.
Dette gjøres til kontrollvirksomhet.signal@banenor.no. eller pr telefon.
Instruktør for kontrollvirksomhet signal vil behandle saken og oppheve sertifisering(er) på bakgrunn av sakens fakta. 

 

 

Fornying av gjeldende sertifisering

Sertifikatet er dynamisk. Med det menes at den enkelte innehar gyldig sertifikat så fremt alle forutsetninger og krav for dette er ivaretatt.

For kurs som har blitt gjennomført på eller i regi av Norsk jernbaneskole trenger ikke den enkelte å sende inn dokumentasjon for dette.
Sertifikatregisteret blir oppdatert av Norsk jernbaneskole. Fornyet helsegodkjenning og godkjenningsbevis som hovedsikkerhetsvakt kan vurderes sendt inn når disse oppdateres

Dersom det er deltatt på kurs som ikke har blitt gjennomført i regi av Norsk jernbaneskole må denne dokumentasjonen innsendes dersom denne ansees relevant i forhold til sertifisering.
Slike kursbevis må være i henhold til læreplanen for faget og påført gyldige kurskoder.

 

Hver gang en sertifisering får ny utløpsdato får den ansatte og personalansvarlig leder e-postmelding om dette. Den enkelte er selv ansvarlig for å gi tilbakemelding dersom dette ansees feil. Sertifikatet kan også opphøre ved at den ansatte selv sier sertifikatet i fra seg.

 

Dersom det aktuelle året det søkes godkjenning for også har vært obligatoriske oppdateringer i trafikkregler for Bane NORs nett, skal også vedkommen inneha dokumentasjon for dette. 

 

Dersom en av de overnete krav ikke lengre oppfylles skal personalansvarlig leder umiddelbart meddele instruktør for kontrollvirksomhet signal om dette. Dette gjøres til kontrollvirksomhet.signal@jbv.no. Instruktør for kontrollvirksomhet signal vil behandle saken som vil ustede tilbakekalling av sertifisering(er) på bakgrunn av sakens fakta. 

 

  

Endring godkjenning

Kontrolløren kan til enhver tid frasi seg en kontrollfunksjon, dersom vedkommende selv mener at han/hun ikke er egnet til å inneha funksjonen lengre. Vedkommende skal da fylle ut skjema "Søknad om endring av kontrollfunksjoner signal STY-602470". Instruktør for kontrollvirksomhet signal endrer da sertifikatregisteret i henhold til søknad.
Søknaden sendes til 
kontrollvirksomhet.signal@banenor.no.

 

En med kontrollansvar for signal kan søke om å få utvidet sitt kontrollansvar for nye anleggstyper når vedkommende har bestått kurs i anleggstypen.
Vedkommende fyller ut skjema "
Søknad om endring av kontrollfunksjoner signal STY-602470". Dette skjemaet må signeres av den ansatte og vedkommende sin personalansvarlige leder. Dersom kurset ikke er gjennomført av i regi av Norsk jernbaneskole (herunder fagbrev), skal dette vedlegges søknaden. 

NB! Deltagelse på kurs gir ingen automatisk sertifisering i anleggstypen. Søknad må innsendes for alle endringer i sertifiseringsbevis

 

En med kontrollfunksjoner for signal kan søke om å få endre nivået på sitt kontrollansvar for nye anleggstyper når vedkommende har bestått kurs i anleggstypen, fått mer erfaring eller innehatt kontrollfunksjonen kontrollør signal for anleggstypen i 1 år.
Vedkommende fyller ut skjema "
Søknad om endring av kontrollfunksjoner signal STY-602470". Dette skjemaet må signeres av den ansatte og vedkommende sin personalansvarlige leder. Dersom kurset ikke er gjennomført av i regi av Norsk jernbaneskole (herunder fagbrev), skal dette vedlegges søknaden. 

 

Instruktør for kontrollvirksomhet signal godkjenner eller avviser søknaden. Hver gang en sertifisering endres får den ansatte og personalansvarlig leder e-postmelding om dette. Den enkelte er selv ansvarlig for å sette seg inn i endringen og varsle om eventuelle feil.
Når instruktør for kontrollvirksomhet signal har sertifisert en kontrollør, kan vedkommende eller leder logge inn på sin profil for å hente ut sertifikatet. Sertifikatet er dynamisk og endres fortløpende gjennom året.:

 

6 måneder før utløp av en sertifiseringsdato (utløpsdato kurs) får kontrollør og leder epost med et forhåndsvarsel.

Ny epost går ut dersom datoen overskrides, men det er ingen grunn til panikk dersom kurset nylig er avholdt uten at dette fremkommer av sertifikatregisteret. Dette oppdateres fortløpende og normalt ajour senest i løpet av 1-2 uker etter kursavvikling. 

 

 

 

Nyttige linker

Bane NORs nettisde for kompetansekrav. Bane NORs retningslinjer

Serifikatregisteret. Side for ansatte som skal utøve signalfunksjoner og deres ledere. Her hentes ut sertifikat og oversikt over alle utløpsdatoer.

Skjema for søknad om enringer av kontrollfunksjoner signal 

 

Går tilbake til oversikt over signalkursene

Del denne siden på:
Kontaktinformasjon

 

Østen Alexander Lybeck

Prosjektleder signalfag

Send mail

mobil: 901 32 330

 

Rune Bloch-Johnsen

Fagsjef signalfag

Send mail

mobil: 916 71 094

 

Rolf Andersen Moderhak

Koordinator signalfag

Send mail

mobil: 900 29 055

 

Tuva Mellum

Kursvert signalfag

Send mail

mobil: 404 48 257 


Reglement

 

Reglement for gjennomføring av kurs- og opplæring jernbanefagavdelingen finner du her.


Godkjent etter:

NS-EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

Besøksadresse

Østre Akervei 256, Jernkroken

0976 Oslo

 

Postadresse tidsskrifter/postpakker

Postboks 37, Alnabru

0614 Oslo

 

 

E-post: post@jernbaneskolen.no

Sentralbord: 990 99 949

 

 

 

Ansvarlig redaktør

Skolesjef

Therese Victoria Sørensen

Norsk jernbaneskole på sosiale medier